Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

31-007 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Zdrowie publiczne - studia
Specjalizacje - studia II stopnia

Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Promocja zdrowia - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zarządzanie w ochronie zdrowia - stacjonarne

Programy zdrowotne - stacjonarne

Health economics and governance of health system - stacjonarne

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego licencjata zdrowia publicznego jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyki, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w toku studiów nie mniej niż 180 ECTS.

  Wykaz przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania: wstęp do ochrony zdrowia, biologia człowieka, ochrona środowiska a zdrowie, podstawy psychologii, system informacyjny opieki zdrowotnej, matematyka i elementy statystyki, zdrowie a problemy kultury, filozofia, propedeutyka prawa, podstawy biochemii zdrowia i choroby, język angielski, wychowanie fizyczne, polityka społeczna, farmakologia, podstawy ekonomii, patologia, podstawy socjologii, kwalifikowana I pomoc, historia i rozwój zdrowia publicznego, podstawy zarządzania, podstawy żywienia człowieka, podstawy prawa prywatnego i publicznego, finanse publiczne, organizacja ochrony zdrowia, biostatystyka, organizacja ratownictwa medycznego, demografia, metody badań społecznych, epidemiologia, prawo zdrowia publicznego, zarządzanie operacyjne, informacja naukowa, patologie społeczne, choroby o znaczeniu społecznym, zachowania ludzi w organizacjach, wstęp do ekonomiki zdrowia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, techniki informatyczne, podstawy nadzoru sanitarno – epidemiologicznego, specjalistyczny język angielski w zdrowiu publicznym, polityka zdrowotna, informatyka medyczna, jakość usług zdrowotnych, międzynarodowe problemy zdrowia, wytyczne postępowania w chorobach o znaczeniu społecznym, absolwent na rynku pracy, seminarium dyplomowe.

  Ponadto studenci wybierają co najmniej 9 z pośród oferowanych 14 przedmiotów do wyboru: diagnostyka laboratoryjna w ochronie zdrowia, logika, makroekonomiczne uwarunkowania finansowania ochrony zdrowia, ewolucyjne podstawy zdrowia, etniczne i kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych, prawne gwarancje partnerstwa w relacji lekarz-pacjent, bioetyka, zagadnienia pokoju, pomocy humanitarnej i rozwojowej, odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej, bioetyka i prawa pacjenta, społeczne, medyczne i ekonomiczne problemy niepełnosprawności, prawo do opieki zdrowotnej w świetle przepisów prawnych, problemy decentralizacji w ochronie zdrowia, technologie wspomagające w zdrowiu publicznym.

  Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki w wymiarze 2 tygodni na I roku studiów (ECTS: 2) i 4 tygodni na II roku studiów (ECTS: 4).

  Profil absolwenta

  Po zakończeniu studiów absolwent kierunku zdrowia publicznego powinien spełnić rolę organizatora i wykonawcy programów ochrony zdrowia na poziomie populacyjnym.

  Celem studiów I stopnia jest wykształcenie umożliwiające zajęcie poniżej wymienionych pozycji zawodowych oraz kierunków doskonalenia zawodowego:

  - wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej,
  - kierownik i szkoleniowiec w zespołach pracowników technicznych wykonujących zadania w ramach programów ochrony zdrowia ,
  - pracownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej,
  - pracownik działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej,
  - kandydat do studiów drugiego stopnia.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

  - znajomość i rozumienie podstawowych problemów zdrowia publicznego,
  - znajomość medycyny w zarysie i podstawowych problemów zdrowotnych,
  - znajomość i rozumienie systemu opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej,
  - znajomość podstaw prawa, ekonomii i zarządzania,
  - znajomość podstaw nauk społecznych,
  - podstawowa wiedza dotycząca promocji zdrowia,
  - umiejętność realizowania programów zdrowotnych, programów profilaktycznych i edukacyjnych,
  - umiejętności formułowania i komunikowania ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego,
  - umiejętność rozpoznawania środowiskowych i biologicznych uwarunkowań zdrowia jednostki i zbiorowości ludzkich,
  - znajomość metod badawczych,
  - umiejętność korzystania z literatury naukowej,
  - umiejętność przekazania swojej wiedzy,
  - umiejętność reagowania na postęp wiedzy i zmiany systemu opieki zdrowotnej,
  - umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych,
  - znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz języka specjalistycznego z zakresu Zdrowia Publicznego,
  - umiejętność pracy z komputerem i korzystania z WWW.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów, a także uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie wybranej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej (Programy ochrony zdrowia, Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia lub Health economics and finacial management), zaliczenie praktyki, uzyskanie w toku studiów nie mniej niż 120 punktów ECTS oraz złożenie pracy magisterskiej połączone ze zdaniem egzaminu magisterskiego.

  Wykaz przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania: polityka zdrowia publicznego, żywienie człowieka, ekonomia, socjologia medycyny, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, epidemiologia, adresowana polityka społeczna, biostatystyka, systemy zdrowotne, metodologia badań naukowych, rachunkowość w ochronie zdrowia, kształtowanie środowisk prozdrowotnych, ekonomika zdrowia, zabezpieczenie wobec ryzyka choroby, europejska polityka zdrowotna, prawo publiczne i prywatne, psychologia zdrowia, marketing usług zdrowotnych, systemy informatyczne, zarządzanie finansami w ochronie zdrowia, planowanie i zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, gospodarka lekiem, podstawy pedagogiki, zdrowie publiczne wobec sytuacji kryzysowych, nadzór sanitarno – epidemiologiczny, seminarium magisterskie.

  Fakultatywnie studenci mogą kontynuować naukę specjalistycznego języka angielskiego.

  Na drugim roku studenci dodatkowo wybierają jedną ze ścieżek specjalizacyjnych: Ścieżka I: Programy ochrony zdrowia – przedmioty: biostatystyka, epidemiologia, demografia, styl życia a zdrowie, zdrowie psychiczne w pracy socjalnej, zdrowie matki i dziecka, programy zdrowotne, zdrowie osób starszych, medycyna pracy.

  Ścieżka II: Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia – przedmioty: ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w warunkach zmiany, zarządzanie szpitalem, farmakoekonomika, telemedycyna i e-zdrowie, analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, zarządzanie przychodnią, zarządzanie apteką.

  Ścieżka III: Health economics and and financial management – przedmioty: economics of health care sector, economics analysis of health and health care, pharmaeconomics, health technology assessment, change management In health care, management of health care units, e-health.

  Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki w wymiarze 6 tygodni, za które otrzymują 6 ECTS.

  Profil absolwenta

  Celem studiów II stopnia jest wykształcenie umożliwiające zajęcie poniżej wymienionych pozycji zawodowych oraz kierunków doskonalenia zawodowego:

  - uczestnik zespołów opracowujących programy ochrony zdrowia,
  - kierownik zespołów wykonujących programy ochrony zdrowia,
  - kierownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej,
  - kierownik działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej,
  - kandydat do szkoleń podyplomowych w dziedzinie epidemiologii, ekonomii, zarządzania opieką zdrowotną, dziennikarstwa, pedagogiki itp.,
  - samodzielny pracownik i pracownik zarządzający w administracji opieki zdrowotnej, instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i organizacjach pozarządowych,
  - kandydat na studia III stopnia.

  Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

  - wiedza dotycząca organizacji, finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia,
  - wiedza dotycząca zarządzania, organizacji i finansowania placówek opieki zdrowotnej,
  - pogłębiona wiedza o najistotniejszych problemach zdrowotnych, ich przyczynach i skutkach społecznych,
  - wiedza dotycząca metod badawczych w zdrowiu publicznym,
  - wiedza dotycząca etyki w opiece zdrowotnej,
  - podstawowa wiedza dotycząca prawa pracy i prawa cywilnego,
  - umiejętność kreowania działań programowych w ochronie zdrowia w oparciu o zasady medycyny/polityki opartej na dowodach naukowych,
  - umiejętność określenia stanu wiedzy w zakresie specyficznych problemów zdrowotnych w oparciu o krytyczny przegląd piśmiennictwa,
  - umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia badania naukowego, dla poszerzenia stanu wiedzy,
  - umiejętność organizacji i koordynowania działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem kontroli ich skuteczności,
  - umiejętność zarządzania,
  - umiejętność organizowania zespołów interdyscyplinarnych.

  Więcej informacji>>>

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  UJ wysoko w światowym rankingu

  UJ wysoko w światowym rankingu

  Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. ...

  czytaj więcej >>

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie ...

  czytaj więcej >>

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

  czytaj więcej >>

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

  czytaj więcej >>

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy