APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie, ul. Krupnicza 3 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
logo_ucz

ul. Krupnicza 3 zobacz na mapie>>

31-123 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 422 30 68, 663 350 870

www: www.apeiron.edu.pl

e-mail: zapisy@apeiron.edu.pl, dziekanat2@apeiron.edu.pll

Zobacz inne kierunki

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

spec. Administracja systemami bezpieczeństwa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Bezpieczeństwo i porządek publiczny - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Bezpieczeństwo informacji - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Detektywistyka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Poszukiwanie osób zaginionych - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

W kilku słowach o wydziale...

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstały z myślą o osobach chcących w przyszłości pracować w sektorach związanych z bezpieczeństwem – jednostkach administracji specjalnej, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też jednostkach wojskowych.

W związku ze stale rosnącą rolą bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, a także na terenie całej Unii Europejskiej, wykształcenie w tym kierunku staje się cennym atutem na rynku pracy i znacznie poszerza perspektywy szybkiego awansu zawodowego.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego oferuje możliwość studiowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia na poziomie licencjackim trwają przez sześć semestrów. Przygotowany przez nas program nauczania – zgodny z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – łączy w sobie zagadnienia z zakresu: prawa, humanistyki oraz ekonomii, pozwalając studentowi poszerzyć wiedzę merytoryczną, a jednocześnie nabyć umiejętności praktyczne – w tym językowe i związane ze sztukami walki.

Jeżeli interesują Cię studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków i Katowice to miasta, w których realizowane są studia w tym zakresie. Zaś każdy student ma możliwość wybrania jednej z kilku specjalności.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie obecnie oferuje następujące specjalności:

 • i porządek publiczny,
 • poszukiwanie osób zaginionych,
 • detektywistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.

 • Stawiamy na nowoczesne i dostosowane do obecnej sytuacji społeczno-politycznej przedmioty. Nasi studenci zapoznają się między innymi z zagadnieniami takimi jak: zwalczanie przestępczości, ochrona mienia, bezpieczeństwo państwa, ale także z prawami człowieka, etyką zawodową, dodatkowo przechodząc szkolenie strzeleckie, czy z zakresu sztuk walki.

  Wiemy, że nowoczesny i praktyczny program nauczania to nie wszystko. Ważni są również wykładowcy. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zajęcia prowadzone są przez ekspertów z pasją, którzy znają zarówno merytoryczne, jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bezpieczeństwa i chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami ze studentami.

  Podejmując studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na naszej uczelni, otwierasz sobie drogę do kariery na stanowiskach kierowniczych w jednostkach bezpieczeństwa wewnętrznego i nie tylko.

  Jeśli to Twoje marzenie, nie wahaj się i już dziś przystąp do rekrutacji! U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności, których potrzebujesz!

  Administracja systemami bezpieczeństwa

  Na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa studenci poszerzą wiedzę na temat ochrony prawnej osób i mienia oraz funkcjonowania organów porządku publicznego. W trakcie nauki rozwija się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.

  Proponowane przedmioty na specjalności Administracja systemami bezpieczeństwa:

 • Podstawy prawoznawstwa,
 • Konstytucyjny system organów państwa,
 • Nauka o administracji,
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • Zamówienia publiczne,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji,
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • Socjologia i metody badań socjologicznych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Logika prawnicza,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Instytucje Unii Europejskiej,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Prawo cywilne z umowami w administracji.

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny

  Celem studiów na tej specjalności jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz terroryzmu. Najważniejszym atutem specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny jest możliwość realizacji przedmiotów (33 tematy wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji) stanowiących treści policyjnego szkolenia podstawowego, co w związku z podpisaniem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” porozumienia z Komendantem Głównym Policji, umożliwia odbycie krótszego szkolenia podstawowego. Studia na tej specjalności wyposażają absolwenta w skuteczne narzędzia do walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani fachowcy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony VIP, bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Zdobyte wykształcenie merytoryczne i praktyczne daje podstawę do zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego. m. in. w straży miejskich, straży pożarnej, służbie celnej, SOK, SOL, straży granicznej, a zwłaszcza w policji. Absolwenci mają szansę zostać menadżerami sytuacji kryzysowych w urzędach, organizacjach pozarządowych i firmach, jak również w agencjach ochrony osób i mienia oraz w firmach consultingowych w zakresie bezpieczeństwa.

  Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo i porządek publiczny:

 • podstawy prawne taktyki i dokumentowania działań ochronnych oraz konwojowanie,
 • procesowe i okołoprocesowe czynności w postępowaniu karnym,
 • podstawy prawa o ruchu drogowym i pełnienie służby na drogach,
 • elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • historia Policji oraz przekaz informacji do środków masowego komunikowania,
 • przestępczość nieletnich i uzależnienia,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i prawa cywilnego (w tym administracja publiczna),
 • część ogólna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń,
 • część szczególna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń.

 • Bezpieczeństwo informacji

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w jednostkach publicznych oraz w przedsiębiorstwach, zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Absolwent będzie mógł starać się o pracę na stanowiskach takich, jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy, specjalista do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz specjalista do kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie.

  Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo informacji:

 • podstawy zarządzania informacją bazy danych,
 • bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych,
 • prawne aspekty ochrony informacji,
 • metody i techniki informacji,
 • bezpieczeństwo informacji w administracji,
 • bezpieczeństwo informacji biznesowych,
 • polityka bezpieczeństwa informacji,
 • zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni,
 • dezinformacja w zarządzaniu bezpieczeństwem.

 • Detektywistyka

  Celem studiów jest przygotowanie studentów z zakresu zagadnień związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym oraz realizacją zadań ochrony osób i mienia. Absolwent będzie posiadał kluczowe umiejętności związane z detektywistyką i bezpieczeństwem według europejskich standardów. Uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji pozwalać będzie na rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych dotyczących, m.in.: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych oraz pozwalać będzie na podejmowanie działań prewencyjnych. Jako wykwalifikowany specjalista ds. bezpieczeństwa sektora prywatnego absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych występujących w tym sektorze, jak również opanuje problematykę wykorzystywanych metod i środków (w tym broni palnej) na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego i publicznego. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie detektywa w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  Zagadnienia:

 • prawne problemy wykonywania usług detektywistycznych w Polsce i w UE;
 • prawo dowodowe;
 • taktyka działań detektywistycznych;
 • psychologia relacji interpersonalnych;
 • wywiad gospodarczy;
 • ochrona informacji własnych;
 • warsztaty terenowe;
 • bezpieczeństwo organizacji gospodarczej;
 • zwalczanie przestępczości pracowniczej;
 • zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • zwalczanie przestępczości komputerowej;
 • analiza informacji;
 • etyka zawodowa.

 • Poszukiwanie osób zaginionych

  Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz w miejscach trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury TCCC.

  Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

 • taktyka poszukiwania osób zaginionych,
 • metodyka poszukiwania osób zaginionych,
 • ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych,
 • metodyka i taktyka poszukiwania zwłok ludzkich,
 • podstawy wyszkolenia do prowadzenia działań poszukiwawczych,
 • terenoznawstwo z elementami techniki GPS.

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  Otwarta Szkoła Letnia na PK!

  Otwarta Szkoła Letnia na PK!

  W czerwcu na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zainauguruje swoją działalność Otwarta Szkoła Letnia. Zajęcia będą odbywały się w dniach 4-15 czerwca br., a udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani. ...

  czytaj więcej >>

  UJ na czele uczelni w Polsce!!

  UJ na czele uczelni w Polsce!!

  Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski po raz 3. w historii zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych, który po raz 19. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. ...

  czytaj więcej >>

  Festiwal Nauki WSB

  Festiwal Nauki WSB

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na 14 Festiwal Nauki, który odbędzie się równolegle w 6 miastach: Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie, Częstochowie, Cieszynie oraz Żywcu. Będzie to cykl warsztatów, debat, pokazów naukowych i webinariów. Data festiwalu: 11-18.03.2018 r. ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

  Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

  Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu “Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP 2018). Tematem jej będzie “Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 r. w kampusie Akademii Ignatianum w Krakowie. ...

  czytaj więcej >>

  WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

  WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera i Grafika WSE są organizatorami warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli “Typografia w Adobe InDesign, czyli jak perfekcyjnie sformatować tekst”. Są one częścią wiosny z grafiką WSE i odbędą się 23 marca 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie WSE. ...

  czytaj więcej >>

  UJ wysoko w światowym rankingu

  UJ wysoko w światowym rankingu

  Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. W rankingu znalazło się 7 polskich placówek, a na czele zestawienia, analogicznie do po ...

  czytaj więcej >>

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie UJ oraz społeczność akademicka. ...

  czytaj więcej >>

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia pierwszego stopnia zakończy się 30 września, zaś na drugiego stopnia – w dniu 13 paźd ...

  czytaj więcej >>

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji, której efektem są setki znakomicie wykształconych absolwentów. ...

  czytaj więcej >>

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii rankingu, który opracowywany jest regularnie od 18 lat. ...

  czytaj więcej >>

  Dzień AGH już 10 czerwca!

  Dzień AGH już 10 czerwca!

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu AGH, który zaplanowano na dzień 10 czerwca br. (sobota). Wydarzenie w formie wielkiego pikniku rodzinnego, zgodnie z tradycją odbędzie się w Miasteczku Studenckim AGH, przy ulicy Rostafińskiego. ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

  Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018. Z myślą o osobach planujących rozpoczęcie kształcenia, uczelnia przygotowała szereg atrakcyjnych zniżek oraz nowy konkurs. Rejestracja kandydatów zakończy się 30 września 2017 r. ...

  czytaj więcej >>

  653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

  653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Historia UJ rozpoczyna się 12 maja 1364 roku, kiedy to Kazimierz Wielki na mocy przywileju fundacyjnego powołał do życia pierwszy uniwersytet w Polsce – Studium Generale. Uczelnię tworzyły trzy wydziały, kształcące w zakresie prawa, medycyny oraz sztuk wyzwolonych. Od roku 1817 placówka funkcjonuje pod nazwą Uniwersytet Jagielloński. Obecnie data 12 maja uzn ...

  czytaj więcej >>

  MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

  MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

  Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki zachęca studentów obcokrajowców do uczestnictwa w konkursie wiedzy o Krakowie i okolicach. Zawodnicy zmierzą swoje siły w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 15:00. ...

  czytaj więcej >>

  Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

  Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

  Instytut Konfucjusza oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie serdecznie zapraszają na pokaz tańców i tradycji ludowych z Chin, który odbędzie się już 24/04/2017 o godzinie 19:00 w auli WSE (ul. Westerplatte 11, Kraków). ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy