Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adres: al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

TEL. 12 662-42-44, 12 662-42-74

FAX. 12 633-62-45

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obecnie pierwszy i jedyny Uniwersytet Rolniczy w Polsce.

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: techniki i inżynierii produkcji, biotechnologii, technologii żywności, geodezji, inżynierii środowiska, ekonomiki, marketingu czy ochrony środowiska.

Obecnie na 7 Wydziałach oraz Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR studiuje prawie 13 tys. studentów. Na studiach I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich Uniwersytet oferuje gamę 24 różnorodnych kierunków wzbogaconych o 50 specjalności.

Oferta obejmuje: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Ekonomia, Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Zootechnika, Rybactwo, Biologia, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia, Ogrodnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Weterynaria.

Na wszystkie kierunki obowiązuje konkurs świadectw. Dodatkowo dla Sztuki Ogrodowej, Architektury Krajobrazu obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego.
W Uniwersytecie Rolniczym istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym do wyboru jest także 31 studiów podyplomowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach: przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pracujące na rzecz wsi, rolnictwa i leśnictwa, administracji państwowej i samorządowej, przemyśle rolno - spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, działach produkcji roślinnej, ochrony środowiska, biologii i ekonomiki rolnictwa, laboratoriach, działach produkcji zwierzęcej, ogrodnictwa, melioracji i mechanizacji rolnictwa, biurach projektowych oraz zajmujących się zagospodarowywaniem obiektów architektury krajobrazu, w instytucjach działających na rzecz przetwórstwa, kontroli i obrotu żywności.


Więcej na temat Uniwersytetu znajdziesz na naszej stronie internetowej uczelni www.ur.krakow.pl. Zapraszamy!


Zasady rekrutacji - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Elektroniczna rejestracja stanowi uproszczenie procedury rekrutacji na studia, po jej dokonaniu nie ma konieczności wysyłania dokumentów w formie papierowej. Dokumenty będą wymagane w terminie późniejszym od osób zakwalifikowanych do przyjęcia, przy dokonywaniu wpisu na studia.

Kandydaci rejestrują się poprzez stronę www systemu ERK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Rejestracja składa się z dwóch głównych etapów.

Logowanie


ETAP I. Rejestracja elektroniczna w systemie.

Dokonanie rejestracji na wybrane studia należy poprzedzić założeniem Indywidualnego Konta ERK Kandydata. W tym celu należy wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO. Po założeniu konta należy się do niego zalogować, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Poniżej opisany jest sposób postępowania po zalogowaniu się do Konta ERK. Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia.

Sprawdź, a następnie dokonaj poprawy lub uzupełnienia danych znajdujących się w formularzu dane osobowe.
Jeżeli poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane osobowe dokonaj ich zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu danych osobowych wprowadź wszystkie wymagane informacje do formularzy dotychczasowe wykształcenie, i tak w przypadku zamiaru dokonywania rejestracji na studia:
jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz matura (jeżeli zdawałeś nową maturę, ale nie znasz jeszcze wszystkich uzyskanych wyników, musisz zaczekać do chwili ich otrzymania z odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej),
drugiego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz wykształcenie wyższe.
Po sprawdzeniu kompletności oraz poprawności wprowadzonych danych na temat dotychczasowego wykształcenia zatwierdź je.
Znajdź w Elektronicznym Informatorze kartę interesujących Ciebie studiów, a następnie wybierz znajdującą się tam opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.
Wprowadź dane do formularza znajdującego się w karcie rejestracji, a następnie zatwierdź je.

ETAP II. Potwierdzenie rejestracji - opłata i przesłanie dokumentów.

Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia. O ważności potwierdzenia rejestracji decyduje data wniesienia opłaty rekrutacyjnej!

Odczytaj i przepisz numer indywidualnego rachunku bankowego, a następnie wpłać na niego wyświetloną przez system kwotę opłaty rekrutacyjnej. Ze względu na przyspieszenie przepływu informacji o opłacie zalecamy dokonanie wpłaty bezpośrednio przelewem bankowym. Informacje o wpłatach dokonywanych w placówkach Poczty Polskiej pojawiają się w systemie ERK z większymi opóźnieniami.
Oczekując na potwierdzenie rejestracji sprawdzaj regularnie informacje na swoim indywidualnym koncie ERK.
W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu kilku dni po terminowym wniesieniu opłaty skontaktuj się z jednostką prowadzącą nabór w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia w odpowiedniej karcie rejestracji pojawi się możliwość pobrania podania na studia. Wydrukuj podanie, podpisz je i złóż razem z innymi dokumentami wymaganymi przez Uniwersytet Rolniczy.

Rekrutacja na WETERYNARIĘ prowadzona jest przez Uniwersytet Jagielloński.

Polecane Uczelnie w Krakowie