0:00 - 0:00

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

TEL. 12 39 99 699, 12 39 99 585

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Logopedia Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Psychologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej

Filmy - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Galeria ZDJĘĆ

Studia Kraków - O Uczelni - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


Uniwersytet Ignatianum Krakowie należy do prawie dwustu uczelni jezuickich na świecie, które słyną z prestiżu i bardzo wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na takich samych zasadach jak uczelnia państwowa, w ten sposób za studia stacjonarne nie są pobierane opłaty.

Siedziba uczelni ulokowana jest w samym sercu Krakowa, w innowacyjnym budynku, który doskonale nadaje się zarówno do nauki, jak i pracy.

Zalety Uczelni:

 • studia dzienne - bezpłatne
 • doskonała lokalizacja: blisko Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • wolne niedziele
 • przykładanie wagi do rozwoju zawodowego studentów
 • organizowanie wyjazdów zagranicznych
 • oferta kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne dla studentów studiów niestacjonarnych
 • kameralna atmosfera
 • Oto kanał Uniwersytetu Ignatianum na YouTube.

  Studia Kraków - Misja Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

  Uczelnia umożliwia studentom naukę na wysokim poziomie pozwalającym imna rozwój zawodowy oraz samorealizację, a także dzięki pedagogii ignacjańskiej, rozwój duchowy, moralny i społeczny.

  Naszą Misję realizujemy w trzech wymiarach:

  W wymiarze edukacyjnym, poprzez doskonałe kształcenie elit intelektualnych dla krajów europejskich. Dotyczy to zwłaszcza zakresu wychowania, kultury czy życia społecznego.

  W wymiarze naukowo-badawczym, przez rozwój nauk humanistycznych i społecznych uprawianych w „Ignatianum” mediację kulturowo-religijną między Wschodem a Zachodem badanie procesów społeczno-kulturowych w Europie.

  W wymiarze wychowawczym, przez kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę Bożą”.

  Studia Kraków - Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

  Studia pierwszego stopnia:
  • ADMINISTRACJA i POLITYKA PUBLICZNA
  • DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • FILOZOFIA
  • KULTUROZNAWSTWO
  • PEDAGOGIKA
  • NAUKI O POLITYCE
  • PRACA SOCJALNA
  • TURYSTYKA I REKREACJA
  • ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ

  Jednolite studia magisterskie:
  • PSYCHOLOGIA

  Dokumenty, które są wymagane od kandydata na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie - obywatele polscy z maturą polską. Kandydat składa swoje podanie elektronicznie według postępowania Krok po kroku.

  Po uzyskaniu pozytywnych wyników osoba przyjęta na pierwszy rok studiów, w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest do złożenia w Biurze Rekrutacji następujących dokumentów:

  1. Wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej,

  2. Kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), a dla kandydatów, którzy zdawali "starą maturę" świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),

  3. ksero dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu),

  4. dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich-zkserowany dokument potwierdzający osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu),

  5. Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni zobowiązani są do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie studenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),

  6. Absolwenci Akademii lub innej uczelni muszą dostarczyć oświadczenia o statusie absolwenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),

  7. Kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego, o wymiarach 3,5 cm/4,5 cm, na jasnym tle (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL),

  8. Ksero zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),


  Studia Kraków - Rekrutacja na studia II stopnia - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

  Studia drugiego stopnia:
  • ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
  • FILOZOFIA
  • KULTUROZNAWSTWO
  • PEDAGOGIKA
  • PRACA SOCJALNA
  • NAUKI O POLITYCE
  • DZIENNIKARSTWO

  Kandydat na studia II stopnia składa następujące dokumenty:

  1. Podpisany egzemplarz formularza rekrutacyjnego,

  2. Kopię dyplomu poświadczającego ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kserokopią suplementu (oryginały do wglądu). W przypadku nieotrzymania dyplomu należy złożyć zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie.

  3. Kopię zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów, gdy taka informacja nie jest zawarta w suplemencie do dyplomu,

  4. Fotokopię dowodu osobistego powiększoną dwa razy (oryginał do wglądu),

  5. Oświadczenie o statusie studenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów), jeśli taki posiadasz.

  6. Kserokopia oświadczenia o statusie absolwenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów), - jeśli dotyczy.

  7. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego, o wymiarach 3,5 cm/4,5 cm, na jasnym tle (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL),

  8. dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopię zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

  9. w przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów na Wydziale Filozoficznym w Akademii Ignatianum w Krakowie (oryginał do wglądu).

  Studia Kraków - Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


  Międzywydziałowe Studium Języków Obcych powołano do życia 2 lipca 2008 roku, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

  W jego rękach leży kształcenie studentów w zakresie języków obcych. Oferta Studium obejmuje również kursy doszkalające kadry naukowej i administracyjnej Ignatianum. W niedalekiej przyszłości zostanie poszerzona o kursy komercyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji językowych.

  Aktualnie daje możliwość uczęszczania na lektoraty języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego, a także języka łacińskiego dla kierunku filozofia.

  W ramach języka specjalistycznego Studium oferuje kursy dla studentów kierunku pedagogika studiów II stopnia oraz kursy językowe dla doktorantów.

  Od 2012 roku Studium jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

  Studia Kraków - Studia podyplomowe - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

  Uniwersytet Ignatianum w Krakowie oferuje następujące programy studiów podyplomowych:

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi