Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

10 000 Zdigitalizowanych Okazów Roślin. Uniwersytet Rolniczy realizuje Projekt IMBIO

10 000 Zdigitalizowanych Okazów Roślin. Uniwersytet Rolniczy realizuje Projekt IMBIO

Na Uniwersytecie Rolniczym realizowany jest projekt pt. Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO), finansowany przez Cyfrową Polskę.

W ramach tego projektu na Wydziale Leśnym URK zdigitalizowanych zostało 10 000 okazów roślin, które tworzą Herbarium KRFB; Herbarium Instituti Botanicae Silvestris (zarejestrowane w Index Herbariorum). Najstarsze okazy tworzące kolekcję naukową zostały zebrane i opracowane przez Profesora Stanisława Sokołowskiego pierwszego kierownika Katedry Leśnictwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanowią one zbiór pochodzący z lat 20. i 30. XX w., który dał początek naszej obecnej kolekcji i od którego rozpoczęto tworzenie kolekcji Herbarium. Przygotowania do projektu polegające na wstępnej inwentaryzacji zgromadzonych zasobów zostały przeprowadzone we współpracy ze studentami naszej Alma Mater, członkami Sekcji Bioróżnorodności Leśnej Koła Naukowego Leśników. Zbiory będą udostępnione w zasobach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), której Uniwersytet Rolniczy jest członkiem.

Jak czytamy w artykule autorstwa mgr inż. Wojciecha Krawczyka, mgr. inż. Darii Jadwisieńczak, mgr inż. Przemysława Pyrka, mgr. inż. Oliwii Rainer oraz dr hab. inż. Anny Gazdy, prof. URK pt. „Zasoby Herbarium Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – historia, stan obecny i przyszłość”, opublikowanym w 2021 roku kwartalniku Kosmos (tom 70 2021, numer 2 (331), strony 315-320 https://doi.org/10.36921/kos.2021_2792) - kolekcja Herbarium Wydziału Leśnego Uniwersyte­tu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stanowi bezcenną wartość naukową i historyczną. Jego zasoby zbierane na przestrzeni lat przez wielu wybitnych na­ukowców i przyrodników tworzą niezwykle interesujący zbiór roślin naczyniowych pozyskanych na obszarze Pol­ski i innych krajów. Ze względu na specyfikę Wydzia­łu, oraz badań naukowych realizowanych przez pracowników duża część zgromadzonych okazów powiązana jest z ekosystemami leśnymi; kolekcja obejmuje przedstawicieli na­leżących do wszystkich większych rodzin polskiej flory. Zasoby Herbarium mogą zostać wykorzystane do prowa­dzenia badań związanych z występowaniem i rozmiesz­czeniem gatunków roślin, a także uzyskania informacji na temat historycznych miejsc występowania rzadkich gatunków roślin. Obecnie w ramach projektu IMBIO trwają prace przy digitalizacji okazów zgromadzonych w Herbarium, co umożliwi dostęp do materiałów w formie elektronicznej, znacznie ułatwiając prace badawcze, a także umożliwi zainteresowanym zapoznanie się z kolek­cją udostępnioną online. Pełna treść artykułu dostępna jest TUTAJ.

Na stronie poświęconej projektowi „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) czytamy, że projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota). Nastąpi to poprzez digitalizację i udostępnienie danych, które nie istniały dotąd w formie cyfrowej lub nie były udostępnione poprzez sieć internetową (mobilizacja) oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym (integracja). Źródła obejmą kolekcje przyrodnicze, dane publikowane i materiały archiwalne członków konsorcjum. Dostęp do danych będzie możliwy poprzez lokalną platformę, a także poprzez sieć Global Biodiversity Information Facility (GBIF), której Polska jest członkiem. Więcej na temat projektu: https://www.imbio.uw.edu.pl/

Data publikacji: 29-11-2022