Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Jak wygląda rekrutacja na studia?

Jak wygląda rekrutacja na studia?


Po odebraniu wyników matury nadchodzi czas na wybór uczelni i rekrutację na studia. Na najlepszych uczelniach w Polsce na jedno miejsce na danym kierunku chętnych jest kilka lub kilkanaście osób. Czas na rejestrację i dopełnienie formalności jest zazwyczaj bardzo krótki, więc nie warto zwlekać z podjęciem decyzji. Oto kolejne etapy rekrutacji na studia.

Rejestracja

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja na stronie www uczelni oraz złożenie konta. Niemal wszystkie szkoły wyższe oferują kandydatom elektroniczną rejestrację, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy i dostarczania ich do siedziby uczelni. Niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza osobowego online. Najważniejszą kwestią jest podanie prawidłowego numeru PESEL.

Podanie wyników egzaminu maturalnego

Podczas rejestracji konieczne jest wprowadzenie do systemu wyników matury. Ze względu na fakt, że niektóre uczelnie otwierają rekrutację jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników egzaminu maturalnego, dane te można uzupełnić później. Do systemu wprowadza sią także nazwę ukończonej szkoły, numer świadectwa oraz datę i miejsce jego wystawienia. Laureaci olimpiad w formularzu podają informację o udziale w nich.

Wybór kierunku studiów

Najważniejszym zadaniem w procesie rekrutacji jest wybór kierunku studiów, a w niektórych sytuacjach również specjalności. Ponadto kluczowe jest określenie trybu studiowania - stacjonarnego bądź niestacjonarnego. Na tym etapie rekrutacji można wybrać kilka kierunków i wskazać te priorytetowe.

Sprawdź jakie kierunki studiów dostępne są na Wyższej Szkole Ekologi i Zarządzania - https://wseiz.pl/

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej

Wiele uczelni oferuje kandydatom dokonanie bezpośredniego przelewu ze strony www na konto uczelni. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wybór kilku kierunków studiów łączy się ze zwielokrotnieniem opłaty, choć niektóre uczelnie wymagają tylko jednej opłaty bez względu na liczbę wybranych kierunków.

Sprawdzenie danych zawartych w formularzu

Przed wysłaniem formularza warto sprawdzić dokładnie wprowadzone dane. Szczególną uwagę należy zwrócić na numer PESEL, tryb i rodzaj studiów oraz wybrany kierunek i ewentualnie specjalność.

Oczekiwanie na wyniki rekrutacji

Każda z uczelni ma własny harmonogram, jeśli chodzi o proces rekrutacyjny. Wyniki ogłaszane są w różnych terminach. Najczęściej dostępne są online w połowie lub do końca lipca. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia komplet dokumentów należy złożyć najczęściej w terminie 7 dni. Brak kwalifikacji w pierwszym etapie nie oznacza porażki. Wraz z upływem czasu trwają przetasowania, ponieważ kandydaci biorą udział w rekrutacji na kilku uczelniach. Istnieje więc możliwość przyjęcia na studia na drugim etapie rekrutacji lub w drugim naborze (sierpień-wrzesień).

Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Przebieg procesu rekrutacyjnego w WSEiZ uzależniony jest od wybranego kierunku studiów. Uczelnia proponuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Rekrutacja odbywa się bez przeprowadzania egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zapisów ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Od 1 października 2024 roku WSEiZ będzie funkcjonować pod nową nazwą: „Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie”, w skrócie „ATA”. Nowa nazwa jest odpowiedzią na kształcenie z zakresu nauk technicznych i sztuki, ale także potwierdzeniem spełnienia przez uczelnię wymagających kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy „akademia nauk stosowanych”.

Data publikacji: 25-04-2024